پای گریز

Posted by maedeh ashrafi (..., Iran) on 18 April 2017 in Abstract & Conceptual and Portfolio.

پای گریز نیست که گردون کمان‌کش است

گاه گاهي براي دل بي قرار خودم مينويسم وعكس ميگيرم.درنوشته ها وعكسهايم به دنبال مخاطب خاصي نيستم،چون اصراري به در بندكردن تخيلات شما ندارم
I'm not a photographer . . I'm Psychologist

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon