گاه گاهي براي دل بي قرار خودم مينويسم وعكس ميگيرم.درنوشته ها وعكسهايم به دنبال مخاطب خاصي نيستم،چون اصراري به در بندكردن تخيلات شما ندارم
I'm not a photographer . . I'm Psychologist

 

Nikon D3200
1/125 second
F/5.6
ISO 220
92 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon