كعبه

Posted by maedeh ashrafi (..., Iran) on 12 September 2016 in Architecture and Portfolio.

آنی که برای خدا عطش دارد
او را خواهد یافت...
و برای انسانی که او را
یافته باشد , مرگ مي ميرد
اين ثبت را دراولين باركه به مكه رفتم انجام دادن
عاشقان عيدتان مبارك

گاه گاهي براي دل بي قرار خودم مينويسم وعكس ميگيرم.درنوشته ها وعكسهايم به دنبال مخاطب خاصي نيستم،چون اصراري به در بندكردن تخيلات شما ندارم
I'm not a photographer . . I'm Psychologist

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon