کودک درون

Posted by maedeh ashrafi (..., Iran) on 14 August 2016 in People & Portrait and Portfolio.

همدان بازار قدیم

گاه گاهي براي دل بي قرار خودم مينويسم وعكس ميگيرم.درنوشته ها وعكسهايم به دنبال مخاطب خاصي نيستم،چون اصراري به در بندكردن تخيلات شما ندارم
I'm not a photographer . . I'm Psychologist

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon